Huurinfo

Belangrijke nota! Betalingsvoorwaarden bij levering: overschrijving op voorhand. Er zal geen levering plaats vinden als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van DWC Verhuur. Betalingsvoorwaarden bij afhaling : Bij afhaling betaling via Bancontact of cash op ons bureel of vooraf via overschrijving. Er zal geen afhaling mogelijk zijn als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van DWCVerhuur. Vermelde prijzen op de website zijn weekendprijzen (4 dagen) en exclusief btw

Levering of zelf afhalen?

U kan de materialen zelf afhalen of wij kunnen deze leveren.

De minimum transportkost bedraagt 25 euro heen / 25 euro terug, excl btw.

Uw bestelling kan op de gewenste plaats aangeleverd en afgehaald worden indien deze toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens.

De materialen worden altijd nabij de losplaats (max. 20m) geleverd en afgehaald.

Alle materialen worden geleverd op het gelijkvloers en op verharde grond = geen gras/aarde of kiezelsteentjes.

Bij extra los- en levertijd via lift, trap of grotere afstand dan 20m zonder aanvraag vooraf wordt hiervan de meerprijs achteraf aangerekend.

Bij levering door onze diensten blijven de opslagkarren en paletten ter plaatse staan tot afhaling van de gehuurde materialen.

Extra laad/lostijd wordt verrekend aan €40,- excl. BTW/u

Afhalingen zijn mogelijk op vrijdag tussen 9 en 12u en 15 en 16u30. Op zaterdagvoormiddag van 10.00-11.30u.

Bij zelf afhalen gebeurt het laden en lossen door de klant zelf.
Afhalingen kunnen NIET gebeuren met een open aanhangwagen of open voertuig.

Algemene huurvoorwaarden

Elk ondertekend order verbindt solidair de ondertekenaar in eigen naam alsmede de persoon of rechtspersoon waarvoor de ondertekenaar handelt.

De huur begint op het ogenblik van de verzending van het object of op het ogenblik dat de huurder of zijn afgevaardigde het object in onze magazijnen in ontvangst neemt of op het ogenblik dat wij volgens een gedane reservering het object in onze magazijnen voor de verhuurder ter beschikking houden.

De huur eindigt op het ogenblik dat het object in onze magazijnen wordt afgeleverd, hetzij door de huurder of zijn afgevaardigde, doch op zijn vroegst op het tijdstip zoals in het contract beschreven.

Bestellingen door de huurder of opdrachtgever ondertekend kunnen niet worden vernietigd, dan mits een forfaitaire schadevergoeding van 50 % op het overeengekomen bedrag vermeld in het contract.

De verhuurder zal geen verantwoordelijkheid dragen ingeval van vertraging van de levering, wat ook de oorzaak mogen zijn.

Klachten of bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur. Na deze termijn worden onze leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard.

Specifieke huurvoorwaarden

De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door Rentko BVBA, dan wel vanaf het moment dat zij ter beschikking van de huurder gelaten zijn tot op het moment van de teruggave of terugname, volledig voor rekening en risico van de huurder. De huurder moet zich bijgevolg “all risk” laten verzekeren, ook tegenover derden.

Alle in huur gegeven goederen worden verondersteld in perfect staat te zijn, indien de klant bij ontvangst hiervan geen opmerking maakt.

Schade tijdens de huurperiode ontstaan, dient onmiddellijk aan Rentko BVBA gemeld worden. De klant verplicht er zich toe alle opgelopen beschadigingen, verlies, enz. aan Rentko BVBA te vergoeden. Ongeacht de oorzaak bedraagt de schadevergoeding forfaitair 85 % van de nieuwe inkoopwaarde.

Rentko BVBA is niet aansprakelijk voor schade, die geleden is door de klant, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal Rentko BVBA vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

De klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of waardeloos maken van het gehuurde goed schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgegeven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

Van zodra een diefstal of een daad van vandalisme wordt vastgesteld, moet hiervan door de huurder een aangifte gedaan worden bij de politie.

In zoverre Rentko BVBA ingevolge een zware fout tot enige schadevergoeding zou gehouden zijn, dan is de vergoeding van rechtswege beperkt tot het herstel of vervanging van de beschadigde goederen. Elke vergoeding voor “consequential damage” is hoe dan ook uitgesloten.

De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden te zullen betalen